BM&A פועלים בשוק הביקורת והיעוץ מזה 30 שנה

הפרוייקטים שלך/השירות שלנו

ביקורת ותיאוריה

 • אישור ספרי חשבונות
 • אימות של דוחות כספיים ושל דיווחים
 • ייעוץ בנוגע לתקנות הצרפתיות והבינלאומיות
 • הכשרה

שירותים פיננסיים

 • ליווי לצורך רכישות או מכירות
 • אומדן של חברות ושל מכשירים פיננסיים מורכבים
 • סיוע במצבי משבר ובעת סכסוך משפטי
 • מניעת קשיים של חברות וטיפול בקשיים שהתעוררו
 • הנדסה פיננסית

תמיכה תפעולית

 • ליווי של ההנהלה הכללית, הפיננסית ושל מערכות המידע
 • הנחיות פרוייקטים של תמורה והתפתחות
 • אבטחה, מיטוב וארגון של תהליכים וכלים
 • הפקת נתונים כמותיים

אנשי הקשר שלך

מנהלי המשרד

 
 
מנוהלת ע"י ועד מנהל המדווח על עבודתו BM&A באופן סדיר לאספת השותפים, כדי לשמוע את הערותיהם ואת הצעותיהם. בהמשך מוציא הועד לפועל את ההחלטות שהתקבלו באופן קוליגיאלי

Pascal de Rocquigny

כרטיס ביקור

Philippe Raimbourg

כרטיס ביקור

Diaa Alexandre Zénié

כרטיס ביקור
>